Νεός Κύκλος: Επιδοτούμενα προγράμματα Εργαζομένων (voucher) στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες απο τον ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) Κύριο

Σε αναμονή του Β Κύκλου για το  επιδοτούμενο πρόγραμμα σε  εργαζομένους με επίδομα 400€ (80 ώρες) και έμφαση στην αναβάθμιση δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες.

Θες να εκδηλώσεις Ενδιαφέρον για το πρόγραμμαΠάτησε εδώ

Είσαι επιτυχών στο πρόγραμμαΠάτησε εδώ

Θες περισσότερες πληροφορίες; Πάτησε Εδώ

 Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού αναμένεται να εγκρίνει την υλοποίηση της πράξης: «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες»

Σκοπός:
Σκοπός του προγράμματος είναι η ενδυνάμωση και αναβάθμιση των προσόντων και των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων μέσω συνδυασμένων δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης.

Περιεχόμενο:

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με το σύστημα επιταγής κατάρτισης (training voucher) και περιλαμβάνει Έως 80 ώρες θεωρητική κατάρτιση, σε ένα από τους παρακάτω τομείς υψηλής ζήτησης:

 1. Ψηφιακές γνώσεις & δεξιότητες
 2. «Πράσινες» γνώσεις & δεξιότητες

Η υλοποίηση των προγραμμάτων συνεχιζόμενης κατάρτισης θα πραγματοποιηθεί με 12 ώρες δια ζώσης εκπαίδευση και με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (τηλεκατάρτιση),η οποία θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 48 ώρες σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση και έως 20 ώρες ασύγχρονη εξ' αποστάσεως εκπαίδευση. Η ημερήσια διάρκεια της δια ζώσης εκπαίδευσης και της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τέσσερις (4) ώρες. Η καταληκτική ώρα της δια ζώσης εκπαίδευσης και της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης δε θα πρέπει να υπερβαίνει τις 22:00. Δεν επιτρέπεται δια ζώσης εκπαίδευση και σύγχρονη εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση τις Κυριακές, καθώς και τις επίσημες αργίες. Το κάθε πρόγραμμα κατάρτισης, διάρκειας 80 ωρών, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο σε διάστημα 2 μηνών.

Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων από Φορέα Πιστοποίησης.

Η πιστοποίηση για γίνει μέσω εξετάσεων και επανεξετάσεων. Η συμμετοχή των ωφελούμενων στις εξετάσεις είναι υποχρεωτική για μία μόνο φορά (ανεξαρτήτως επιτυχίας). Η επιτυχία του ωφελούμενου στις εξετάσεις πιστοποίησης είναι απαραίτητη για τη λήψη του ποσού που αντιστοιχεί στο 100% του εκπαιδευτικού επιδόματος. Σε περίπτωση αποτυχίας, ο ωφελούμενος δικαιούται να λάβει το ποσό που αντιστοιχεί στο 70% του συνολικά δικαιούμενου ποσού για το σύνολο των ωρών κατάρτισης του προγράμματος, αφαιρουμένων των απουσιών.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:
Εργαζόμενοι οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

 1. Να είναι εργαζόμενοι
 2. Να έχουν ηλικία άνω των 18 ετών
 3. Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης

Εκπαιδευτικό Επίδομα:

Κάθε ωφελούμενος που ολοκλήρωσε το πρόγραμμα κατάρτισης και κρίθηκε επιτυχών στις εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων, δικαιούται να λάβει το συνολικό εκπαιδευτικό επίδομα, το οποίο κυμαίνεται ανάλογα με τις επιλεγόμενες ώρες της θεωρητικής κατάρτισης. Πιο αναλυτικά:
Το επίδομα θεωρητικής κατάρτισης κυμαίνεται για κάθε καταρτιζόμενο από 250€ έως 400€ (5 €/ ώρα κατάρτισης).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο ωφελούμενος απαιτείται να ολοκληρώσει την κατάρτιση και να επιτύχει στις εξετάσεις πιστοποίησης, προκειμένου να λάβει το σύνολο του επιδόματος κατάρτισης.

Δικαιολογητικά

Οι εργαζόμενοι που επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής προς μοριοδότηση θα πρέπει να καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά συμμετοχής κατά την ηλεκτρονική τους αίτηση:

 1. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
 2. Αντίγραφο απολυτηρίου, τουλάχιστον, Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης ή ανώτερου τίτλου σπουδών, καθώς και επίσημη μετάφραση και πράξη αναγνώρισης σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών αποκτήθηκε στην αλλοδαπή. Σημειώνεται ότι για όσους έχουν αποφοιτήσει μέχρι το 1980 γίνεται αποδεκτό το απολυτήριο δημοτικού σχολείου.
 3. Αντίγραφα Πτυχίων Ξένων Γλωσσών (εφόσον υπάρχουν)
 4. Υπεύθυνη Δήλωση μέσω gov.gr, (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3), στην οποία θα δηλώνει ότι:
  • Δεν παρακολουθώ ή/ και δεν έχω παρακολουθήσει άλλο πρόγραμμα κατάρτισης που υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας "Ελλάδα 2.0" με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ενωσης- NextGeneration EU, της δράσης 16913 Νέα στρατηγική για τη δια βίου μάθηση & το εθνικό σύστημα αναβάθμισης δεξιοτήτων.
  • Δεν έχω παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης στο ίδιο αντικείμενο κατά τα τελευταία δύο (2) έτη πριν από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης.

Σημείωση:      1. Οι εργαζόμενοι που θα εγγραφούν στο Μητρώο Ωφελουμένων της παρούσης, θα πρέπει να είναι εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά τη φάση υποβολής της αίτησης και κατά τη φάση έναρξης του τμήματος.
                 2. Η επιλογή των ωφελουμένων θα γίνεται κατά σειρά προτεραιότητας υποβολής της αίτησης, εφόσον πληρούνται οι επί μέρους προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα κατάρτισης που θα επιλέξουν (όπως εκπαιδευτικό επίπεδο, γνώση ξένης γλώσσας, όπου απαιτείται κλπ) και μέχρι εξαντλήσεως των προσφερόμενων θέσεων.

Προθεσμίες

Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής των ωφελούμενων ξεκινάει το επόμενο Διάστημα. 

Επιλογή παρόχου

Κάθε ωφελούμενος, δικαιούχος επιταγής κατάρτισης, οφείλει εντός προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος, όπως θα ορίζεται στην πρόσκληση, να επιλέξει τον πάροχο κατάρτισης που επιθυμεί προκειμένου να λάβει τις υπηρεσίες που παρέχονται, από αυτόν, στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος. Συνεπώς αν είσαι άνεργος μην χάνεις χρόνο και συμπλήρωσε άμεσα την αίτηση συμμετοχής σου! Το κέντρο δια βίου μάθησης 2 “Σταθμός Γνώσης” στα Πετράλωνα είναι πιστοποιημένο και εγκεκριμένο κέντρο διαχείρισης τέτοιων προγραμμάτων. Θα σε ενημερώσουμε έγκαιρα για τις ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβείς για να κατοχυρώσεις το επιδοτούμενο πρόγραμμα μόλις αυτό ανακοινωθεί !

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσειςκαλέστε μας στα παρακάτω τηλέφωνα : 210-3479779 / 210-3479073 / 210-3479452 από Δευτέρα έως και Παρασκευή, ώρες 09:00 – 17:00, ή συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας.

 • www.stathmosgnosis.gr (Ιστοσελίδα ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΔΒΜ)
 • www.voucher.gov.gr (Ιστοσελίδα Δράσης)
 • Email για κατάθεση δικαιολογητικών : Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 • Email για επικοινωνία και ενημέρωση : Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Θες να εκδηλώσεις Ενδιαφέρον για το πρόγραμμαΠάτησε εδώ

Είσαι επιτυχών στο πρόγραμμαΠάτησε εδώ

Θες περισσότερες πληροφορίες; Πάτησε Εδώ