Εγγύηση Πτυχίου

Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών "Σταθμός Γνώσης" εγγυάται στους Σπουδαστές του την επιτυχία τους στις εξετάσεις των Πιστοποιήσεων! Στους σπουδαστές που τυχόν θα αποτύχουν στις εξετάσεις για οποιοδήποτε Δίπλωμα / Πιστοποίηση, το εκπαιδευτήριο μας παρέχει Γραπτή Εγγύηση Επιτυχίας Εξετάσεων, αναλαμβάνει δηλαδή την εκ νέου προετοιμασία τους για μία από τις δύο αμέσως επόμενες εξεταστικές ΔΩΡΕΑΝ (με καταβολή μόνο συμβολικού ποσού εγγραφής).

Προϋποθέσεις ισχύος της Γραπτής Εγγύησης Επιτυχίας Εξετάσεων:

  • Ο σπουδαστής θα πρέπει να έχει φοιτήσει στο εκπαιδευτήριο  από το αρχικό επίπεδο της κάθε γλώσσας.  Σε αντίθετη περίπτωση η κατάταξή του θα γίνει σύμφωνα με τα αποτελέσματα τεστ κατάταξης το οποίο διεξάγεται από το εκπαιδευτήριο μας  χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Αν ο σπουδαστής επιθυμεί να ενταχθεί σε υψηλότερο επίπεδο, με αποκλειστικά δική του ευθύνη και μετά από σχετική έγκριση της σχολής (εφόσον δοθεί), η εγγύηση δεν ισχύει.
  • Η παρακολούθηση του σπουδαστή θα πρέπει να είναι σχεδόν ανελλιπής (90% τουλάχιστον του συνόλου των διδακτικών ωρών κορμού).
  • Η συμμετοχή του σπουδαστή στα τεστ προόδου και τις προσομοιώσεις εξετάσεων θα πρέπει επίσης να είναι σχεδόν ανελλιπής (90% συμμετοχή τουλάχιστον).
  • Οι εργασίες που ανατίθενται για το σπίτι (homework) θα πρέπει να γίνονται συστηματικά (90% τουλάχιστον) και να παραδίδονται εντός των καθορισμένων προθεσμιών.
  • Η εγγύηση ισχύει για μία από τις δύο επόμενες εξεταστικές περιόδους αυτής κατά την οποία σημειώθηκε η αποτυχία, κατά την κρίση των υπεύθυνων σπουδών της κάθε γλώσσας και της διεύθυνσης της σχολής. Εφόσον ο σπουδαστής επιθυμεί να λάβει μέρος σε εξεταστική διαφορετική από αυτή που θα καθορίσει η σχολή μετά την επεξεργασία των αποτελεσμάτων του, η εγγύηση παύει να ισχύει.

Παρατήρηση: Οι προϋποθέσεις ισχύος της Γραπτής Εγγύησης Επιτυχίας Εξετάσεων για ορισμένα διπλώματα διαφοροποιούνται ελαφρά από τις ανωτέρω. Θα πρέπει να ζητείται σχετική ενημέρωση από τη γραμματεία.

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Εκπαιδευτικά Μέσα Εγκαταστάσεις »